e-Books, Socjologia LI. Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu, ss.576

Strony redakcyjne i spis treści

Download article

Wstęp

Download article

Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Rekrutacja do korpusu szeregowych zawodowych — socjologiczna analiza problemu

AbstractDownload article

Języki obce a proces rekrutacji do grup dyspozycyjnych na przykładzie Wojskowej Akademii Technicznej

AbstractDownload article

Dobór, edukacja oraz działania strategiczne w Policji

AbstractDownload article

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Policji (na przykładzie Szkoły Policji w Słupsku)

AbstractDownload article

Rekrutacja do straży pożarnej — rozwiązania polskie i amerykańskie

AbstractDownload article

Polityka rekrutacyjna w Straży Granicznej

AbstractDownload articleDownload article

Rekrutacja oraz kształcenie w Studium Oficerskim w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wybrane aspekty socjologiczne

AbstractDownload article

Polityka rekrutacji do Policji Państwowej

AbstractDownload article

Taktyki autoprezentacyjne stosowane podczas rozmów kwalifikacyjnych

AbstractDownload article

Kobiety w służbach — rekrutacja wbrew stereotypom?

AbstractDownload article

E-rekrutacja w Policji — wybrane aspekty socjologiczne

AbstractDownload article

Rekrutacja do niektórych służb specjalnych i mundurowych. Porównanie rozwiązań prawnych

AbstractDownload article

Nabór i szkolenie oficerów wywiadu w Oddziale II Sztabu Głównego WP w okresie międzywojennym

AbstractDownload article

Grupy dyspozycyjne sowieckiego wywiadu wojskowego. Przygotowanie do działań specjalnych

AbstractDownload article

Prawne kryteria kwalifikacyjne stosowane wobec kandydatów przyjmowanych do służby w Policji Państwowej (1919–1939)

AbstractDownload article

Dylematy szkoleniowe w procesie przygotowywania grup dyspozycyjnych w lotnictwie wojskowym

AbstractDownload article

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji

AbstractDownload article

Zmienne psychospołeczne charakteryzujące funkcjonariuszy Służby Więziennej rozważających rezygnację z pracy

AbstractDownload article

Zawód oficera w dobie transformacji i profesjonalizacji sił zbrojnych RP

AbstractDownload article

Polityka międzynarodowa w dobie globalizacji a rekrutacja i selekcja do grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Rekrutacja profesjonalnego wojska — korzyści i koszty ekonomiczne

AbstractDownload article

Siły Zbrojne RP a proces kreacji ładu cywilizacyjnego — determinanty rekrutacyjne

AbstractDownload article

Skuteczna rekrutacja zbrojnych ochotników jako powód fiaska międzynarodowej misji pokojowej w Opolu w 1921 roku

AbstractDownload article

Płeć jako determinant wyborów przy rekrutacji do wojska. Na przykładzie literatury zagranicznej

AbstractDownload article

Czynniki społeczne warunkujące rekrutację do grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Rekrutacja do służby w Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego w II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia

AbstractDownload article

Integracja i dezintegracja społecznej struktury w wojsku w kontekście socjologicznym

AbstractDownload article

Funkcjonariusze Służby Więziennej — wybrane aspekty funkcjonowania w zawodzie

AbstractDownload article

Ocena zdolności do służby jako warunek dostępu do grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Kryteria kwalifikacyjne kandydatów do szkół oficerskich w II Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

Dlaczego absolwenci wyższych uczelni cywilnych wybierają zawód wojskowy?

AbstractDownload article

Socjologiczna charakterystyka kandydata do służby w straży pożarnej

AbstractDownload article

Przygotowanie profesjonalnych kadr oficerskich do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych

AbstractDownload article

Wybór zawodu policjanta a skuteczność działań promujących Policję. Ujęcie socjologiczne

AbstractDownload article

Żołnierze zawodowi w Wojsku Polskim — motywy podjęcia służby zawodowej

AbstractDownload article

Armia — elita czy klasa próżniacza? Analiza motywacji wyboru zawodu żołnierza zawodowego

AbstractDownload article

Społeczne determinanty podejmowania pracy w służbie więziennej

AbstractDownload article

Sociálne zabezpečenie regrutácie (nábor a výber) do ozbrojených síl Slovenskej republiky

AbstractDownload article

Особенности системы подготовки специалистов по безопасности в Украине

AbstractDownload article

O klasifikácii profesionálnych skupín v bezpečnostnom sektore

AbstractDownload article

Vybrané problémy regrutácie do Policajného zboru Slovenskej republiky

AbstractDownload article

Sociálne poradenstvo v ozbrojených silách Slovenskej republiky a regrutácia

AbstractDownload article

Názory kadetiek Akadémie ozbrojených síl na regrutáciu a kariéru v profesionálnej armáde Slovenskej republiky

AbstractDownload article

Qualities of an officer of the Polish Army in the context of Officers’ School graduates of Gen. T. Kościuszko Land Forces Military Academy

AbstractDownload article

Noty o redaktorach

Download article

Noty o autorach

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout